FUNDACJA GAJUSZ
UL.PIOTRKOWSKA 17
90-406 ŁÓDŹ
REGON 471690103

Rachunek zysków i strat 2009

na dzień 31-12-2009

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.01.2001 (DZ.U. 137 poz.1539 z późn. Zm).

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy
    2008 2009
A. Przychody z działalności statutowej 3 102 215,21 3 890 892,25
I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
II. Inne przychody określone statutem 3 102 215,21 3 647 783,12
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 102 215,21 3 647 783,12
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 243 109,13
B. Koszty realizacji zadań statutowych 2 003 698,79 3 243 119,50
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 198 974,14 2 896 760,36
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 804 724,65 346 359,14
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 1 098 516,42 647 772,75
D. Koszty administracyjne 413 695,48 498 047,50
1 Zużycie materiałów i energii 27 334,68 41 658,42
2 Usługi obce 44 550,28 92 194,56
3 Podatki i opłaty 6093,94 631,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 242 201,24 156 764,65
5 Amortyzacja 80 598,8 119 363,81
6 Pozostałe 12 916,52 87 435,06
E. Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G) 27 315,77 2 011,76
F. Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B,D i H) 44 423,92 11 745,54
G. Przychody finansowe 3 154,39 15 311,94
H. Koszty Finansowe 1 246,65 7 710,94
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 669 620,53 147 592,47
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna   0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J) 669 620,53 147 592,47
I. Różnica Zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00
III Podatek dochodowy 138 525,00 12 277,00
L Wynik Finansowy 531 095,53 135 315,47

Data sporządzenia: 30-06-2010