Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

 1. nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
  FUNDACJA GAJUSZ DĄBROWSKIEGO 87 93-271 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
 1. czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony nie dotyczy
 1. okres objęty sprawozdaniem finansowym
  01-01-2019 do 31-12-2019
 1. czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
  Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej przez 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
 1. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

  Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz metody ustalania wyniku finansowego przyjęto zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy czym przyjęto następujące zasady wyceny następujących aktywów i pasywów oraz odpisów amortyzacyjnych:

Data sporządzenia: 2020-08-14

Data zatwierdzenia: 2020-08-25

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.

Druk: NIW-CRSO